Ziek melden of verlof aanvragen

ziek melden

Wanneer je kind ziek is, is het de bedoeling dat dit wordt gemeld op school. Je kunt dit doen bij de directeur of bij de eigen leerkracht. Dit kan mondeling, via parro, mail of telefonsich. 

verlof aanvragen

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat ouders verlof willen aanvragen voor hun kinderen in perioden buiten de schoolvakanties om. Deze verlof aanvragen zijn gebonden aan diverse regels.


De Wet op de Leerplicht vraagt de directie hierin een duidelijke richtlijn te volgen. Omdat er met regelmaat verzoeken worden gedaan die zich in een grijs gebied bevinden, als het gaat om het verlenen van toestemming, is het goed en belangrijk dat er een duidelijk beleid wordt gevoerd. Voor het uitvoeren van dit beleid en het nemen van beslissingen in specifieke zaken die zich in het eerder genoemde grijze gebied bevinden, is de functie van leerplichtambtenaar ingericht. In geval van twijfel over de rechtvaardigheid van een verlof toewijzing, zal de directeur contact zoeken met het Regionaal Bureau Leerplicht. Soms zult u ook zelf daar naartoe worden doorverwezen.


Via deze link vindt u een duidelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Deze tekst is gebaseerd op de tekst van de Leerplichtwet die is opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie op wordt toegezien of deze wordt nageleefd.

 

Een verzoek tot tijdelijke ontheffing kunt u alleen doen bij de directeur. In geen geval kunt u hierover afspraken maken met de leerkracht van uw kind. De benodigde formulieren hiervoor kunt u via deze link downloaden of opvragen bij de directeur. Wanneer het gaat om kortdurend verzuim vanwege een bezoek aan een (medisch) specialist, hoeft u hiervoor geen bijzonder verlof aan te vragen. Wij gaan er vanuit dat u zich inspant om dit zoveel mogelijk buiten de lesuren in te plannen.


Ook het te laat op school komen valt onder de leerplichtwet. Wij vragen u als ouders hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. Ook dit kan namelijk reden zijn tot het doen van een melding bij de leerplichtambtenaar.

 

Formulier verlof aanvragen

Richtlijn Wet op de leerplicht 
 
Met vragen en opmerkingen rondom dit thema kunt u terecht bij de directeur.

  

Regels voor schorsing en verwijdering

Als het gedrag van de leerling aanleiding geeft tot ernstige verstoring van de rust of

veiligheid op school kan het voorkomen dat we overgaan tot schorsing. Het protocol

‘Schorsing en Verwijdering’ vindt u via deze link