Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun je contact opnemen met Gerard Verkuil via telefoon (0113 – 27 02 45) of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding (meestal door onze Intern Begeleider) door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Startgroep

Afgelopen schooljaar werkten we met een startgroep, het is de bedoeling om voor het nieuwe schooljaar (2023/2024) opnieuw te realiseren. Alle kinderen die vanaf de startdatum van deze groep vier jaar worden, starten in deze groep. Dit zorgt voor een heerlijk rustige start van de schoolloopbaan!

Intake en wennen

Ongeveer twee maanden voordat kinderen starten op school, krijgen de ouders/verzorgers het intake formulier toegestuurd met de vraag om dit in te vullen en (via mail of post) te retourneren. Wanneer ouders hier toestemming voor geven wordt er contact opgenomen met de kinderopvangorganisatie waar het kind als peuter is geweest. Na het retourneren van het formulier wordt er een afspraak gemaakt om het intakeformulier te bespreken.

Binnen een maand nadat een leerling op school is gestart, is er een kennismakingsgesprek met de eigen groepsleerkracht. De leerkracht maakt hiervoor een afspraak met de ouders/verzorgers.

Als uw kind ‘Kibeo Elvis Presleylaan’ bezocht heeft zal er een warme overdracht plaatsvinden met u als ouder(s), de mentor van de peutergroep en de nieuwe leerkracht. Op deze manier kunnen wij zorgen voor een doorgaande lijn van opvang naar school. Dit gesprek is in plaats van een intakegesprek en zal ongeveer een maand voordat uw kind naar school komt ingepland worden. Als uw kind een maand op school zit zal er ook nog een kennismakingsgesprek met de leerkracht plaatsvinden waarin besproken wordt hoe de start op school verlopen is en of er nog bijzonderheden zijn waar rekening mee gehouden dient te worden.

Kort op de zomervakantie vier jaar?

Wanneer kinderen binnen vier weken voorafgaand aan de zomervakantie vier jaar worden, starten zij in het nieuwe schooljaar. Dit omdat de afsluitende weken van het schooljaar niet goed geschikt zijn om in te stromen op de basisschool. Uiteraard mogen de kinderen wel voor de vakantie komen wennen op school. Kinderen die in de eerste vier weken na de zomervakantie vier jaar worden, stromen direct na de zomervakantie in. 

Plaatsing

Na de intakeprocedure wordt door het team bepaald in welke groep jullie kind wordt geplaatst. Daarna spreekt de leerkracht een aantal momenten af waarop jullie kind mag komen wennen in de klas, voorafgaand aan de vierde verjaardag of het startmoment op school.

Bij het plaatsen van de kinderen in de groepen houden we rekening met:

  • de informatie die we van ouders hebben gekregen via het intakeformulier (voor leerlingen die vier jaar worden)
  • de informatie die we van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf hebben gekregen over jullie kind (mits je daarvoor toestemming hebt gegeven bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf – voor leerlingen die vier jaar worden
  • de informatie over de samenstelling van de huidige groepen (zorgleerlingen, aantallen, over de verschillende klassen en de verdeling van jongens en meisjes over de verschillende groepen)

De indeling van de groepen is steeds op basis van de informatie die op het moment van indelen beschikbaar is. Het komt voor dat het soms mogelijk is om rekening te houden met wensen van ouders ten aanzien van de groepsindeling en een andere keer niet. We vragen daarvoor om begrip. Daarnaast zorgt onze werkwijze van groepsdoorbrekend werken ervoor dat de kinderen van de verschillende klassen veel gelegenheid hebben om samen te spelen ook wanneer ze niet in dezelfde klas zijn geplaatst.

Tips?

Heeft u tips voor ons en behoefte aan bepaalde informatie op deze pagina, deel dat dan met ons, zodat wij toekomstige, nieuwe ouders nog beter van dienst kunnen zijn. Mail naar beatrix@alberoscholen.nl

Fijn dat er zoveel tijd wordt genomen voor een goede start op de PBS. Dat voelt meteen vertrouwd!

ouder van een startende leerling