Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Onze leerlingen gaan op alle dagen allemaal naar school van 08.30u.-14.00u. naar school.

  Om 08.20u. gaan de deuren van de lokalen open en kunnen de leerlingen naar binnen toe.

 • Jaarplanner (vakanties en vrije dagen)

  In het schooljaar 2024-2025 zijn de vakanties als volgt ingedeeld:
  herfstvakantie           21-25 oktober 2024
  kerstvakantie             23 december 2024 – 3 januari 2025
  voorjaarsvakantie     3-7 maart 2025
  meivakantie               21 april – 2 mei 2025
  zomervakantie          7 juli – 15 augustus 2025

  De studiedagen zijn als volgt:

  25 september (middag)
  5 december (middag)
  28 oktober
  28 februari
  10 maart
  17 april
  6 mei
  11 juni

  Verder zijn de middagen voor de kerst-, mei- en zomervakantie ook vrij. De kinderen zijn op die dagen om 12.00u. klaar.

  Jaarplanner 2024-2025
 • Verlofaanvraag

  Het kan in sommige gevallen voorkomen dat ouders verlof willen aanvragen voor hun kinderen in perioden buiten de schoolvakanties om. Deze verlof aanvragen zijn gebonden aan diverse regels.

  De Wet op de Leerplicht vraagt de directie hierin een duidelijke richtlijn te volgen. Omdat er met regelmaat verzoeken worden gedaan die zich in een grijs gebied bevinden, als het gaat om het verlenen van toestemming, is het goed en belangrijk dat er een duidelijk beleid wordt gevoerd. Voor het uitvoeren van dit beleid en het nemen van beslissingen in specifieke zaken die zich in het eerder genoemde grijze gebied bevinden, is de functie van leerplichtambtenaar ingericht. In geval van twijfel over de rechtvaardigheid van een verlof toewijzing, zal de directeur contact zoeken met het Regionaal Bureau Leerplicht. Soms zult u ook zelf daar naartoe worden doorverwezen.

  Via deze link vind je een duidelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden.

  Een verzoek tot tijdelijke ontheffing kun je alleen doen bij de directeur. In geen geval kun je hierover afspraken maken met de leerkracht van je kind. De benodigde formulieren hiervoor kun je via deze link downloaden of opvragen bij de directeur. Wanneer het gaat om kortdurend verzuim vanwege een bezoek aan een (medisch) specialist, hoeft er geen bijzonder verlof aangevraagd te worden. Wij gaan er vanuit dat ouders er hun best voor doen om dit zoveel mogelijk buiten de schooltijden in te plannen.

  Met vragen en opmerkingen rondom dit thema kunnen ouders terecht bij de directeur.

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Te laat komen

  Het kan gebeuren dat een kind zich een keer verslaapt of vanwege een andere reden te laat komt. In zo’n geval is het fijn als de school op de hoogte wordt gebracht. Wanneer het vaak voor komt dat kinderen te laat zijn, dan gaat de school hierover met ouders in gesprek. Eventueel kan ook hierbij de Leerplichtambtenaar worden betrokken.

 • Ziek melden

  Wanneer je kind ziek is, is het de bedoeling dat dit wordt gemeld op school. Je kunt dit doen bij de directeur of bij de eigen leerkracht. Dit kan mondeling, via parro, mail of telefonsich (0113 27 02 45). 

  Als je het nummer van de school belt, krijg je een menu waarin je kunt kiezen voor het doen van een ziekmelding. Deze komt automatisch op school terecht.

Ouderparticipatie

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad is een Raad die bestaat uit door ouders gekozen leden en een afvaardiging van het schoolpersoneel. Het doel van de MR is zorgen voor een gezonde betrokkenheid, openheid en dynamiek tussen het bestuur, personeel en de ouders. Met algehele kwaliteit van onderwijs als hoeksteen.

  Als klankbord voor het bestuur geeft de MR (gevraagd en ongevraagd) advies inzake het te voeren schoolbeleid. Leden van de MR vertegenwoordigen hiermee dan dus ook direct haar achterban. Maar de MR kan ook een beslissende rol in beleidszaken hebben.

  Voorbeelden daarvan zijn:

  • Vaststelling van de begroting
  • Vaststelling van het schoolreglement
  • Overgaan tot fusie van de school
  • Vaststelling ouderbijdrage
  • Vaststellen van de schoolgids

  Bij bovenstaande voorbeelden heeft de voltallige MR een officieel stemrecht. De Raad zal dan moeten instemmen met het besluit, wil dit rechtsgeldig worden doorgevoerd. In sommige gevallen heeft de MR echter enkel een adviesrecht.

  Voorbeelden daarvan zijn:

  • Wijzigingen in het rooster
  • Vaststelling van de vakantie
  • Personeel en organisatie

  De MR komt gemiddeld 1x per 6 tot 8 weken samen. Deze bijeenkomsten worden vastgelegd in een verslag/notulen. Op verzoek zijn deze ook voor de ouders op te vragen. Dit kan door een email te sturen naar: mrbeatrixschool@alberoscholen.nl.

  Heeft u vragen? De leden van de MR zijn per mail maar natuurlijk ook gewoon op het schoolplein aan te spreken. Zij staan u graag te woord.

  In de MR zitten namens de ouders:

  • Sanne van Baal (lid)
  • Stefan Nonnekes (voorzitter)
  • Alexander Snoodijk (lid)

  In de MR zitten namens het personeel:

  • Juf Sabine
  • Juf Ilse
  • Juf Lisanne
  • Juf Hanna (tijdelijk)

   

  Agenda MR vergadering 11-09-2023 Jaarverslag MR PBS 2022/2023 Agenda MR PBS 07-11-2023 Notulen MR PBS 07-11-2023 Notulen MR PBS 10-01-2024 Notulen MR PBS 12-03-2024
 • Activiteitencommissie

  De Activiteitencommissie helpt bij het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten. Helaas krijgt de school vanuit de overheid geen vergoeding voor activiteiten buitenom het lesprogramma. De AC vraagt daarom jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bedraagt €22,50 per kind. Ouders ontvangen hiervoor elk najaar een digitaal betaalverzoek. Het afgelopen jaar heeft de AC vanuit deze bijdrage weer allerlei leuks kunnen doen. Lekkere traktaties bij bijzondere gelegenheden, maar ook onder meer een fantastisch Sinterklaasfeest, heerlijke hapjes bij de eindmusical van groep 8 en natuurlijk de laatste schooldag. Schoolreizen en het kamp worden apart in rekening gebracht en worden niet door de AC geregeld. De ouderbijdrage wordt door de ouders beheerd en de MR verricht jaarlijks kascontrole.

  Op dit moment bestaat de AC uit de volgende ouders:

  • Annuska Triou (voorzitter)
  • Kim Arts
  • Priscilla van Beek
  • Martine Brouwer (penningmeester)
  • Charlotte van Kleef

  Per activiteit worden er hulpouders gevraagd om de leden van de AC te ondersteunen.

  De AC staat uiteraard open voor vragen, op- en aanmerkingen, tips en/of complimenten. Om het overzicht te bewaren en ieder de aandacht te geven die hij/zij verdient, heeft de AC een e-mailadres waar dit soort berichten naartoe mogen. Wilt u als ouder dus iets kwijt richting de ouders van de AC, stuurt u dan een email naar: acbeatrixschoolgoes@gmail.com

   

 • Ouderhulp

  Naast het organiseren van activiteiten ondersteunen ouders ons ook bij de lessen en het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Denk aan zwem-, lees- en techniekouders, maar ook aan ouders die helpen bij het vervoeren van de leerlingen naar musea bijvoorbeeld. Via parro wordt er regelmatig een hulpvraag met ouders gedeeld. 

  Wij kennen geen verplichte ouderhulp. Wel streven wij naar een brede ondersteuning vanuit het ouderbestand. Vele handen maken licht werk: ook uw bijdrage in welke vorm dan ook wordt erg gewaardeerd. Daarnaast vinden kinderen het fantastisch als hun vader of moeder betrokken is bij de alledaagse gang van zaken op school. Mogen we ook op jou rekenen?

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Goes? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €22,50 per leerling. Deze wordt digitaal geïnd via schoolkassa.

Omzien naar elkaar

 • Zeeuws Armoedepact

  We vinden het belangrijk dat alle leerlingen kunnen meedoen met de activiteiten die tijdens en na schooltijd worden georganiseerd. Soms hebben ouders niet genoeg geld om hun kind(eren) te laten meedoen. Daarom zijn we aangesloten bij het Zeeuws Armoedepact. Hierover lees je meer op de website van Albero Scholen.

 • Luisterjuf (vertrouwenspersoon)

  Onze school heeft een eigen vertrouwenspersoon waar iedereen -jonger en ouder- terecht kan. De kinderen kennen haar als luisterjuf. Juf Marjan is aanspreekbaar als ze op school is en voor de kinderen heeft ze een eigen brievenbus in het gebouw.

  De luisterjuf heeft ook ruimte om proactief met kinderen aan de slag te gaan rondom sociaal emotionele uitdagingen.

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  De Gemeente Goes neemt deel aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit fonds wil ouders helpen om spullen voor hun kinderen aan te schaffen, zodat zij een sportieve of culturele hobby betaalbaar kunnen maken. Hierover lees je meer op de website van Albero Scholen.

 • Voedingsadvies

  Omdat we het belangrijk vinden dat alle onze leerlingen verantwoord eten, hebben we een voedingsadvies opgesteld. We verwachten dat ouders hier rekening mee houden tijdens het vullen van de lunchbox.

  Voedingsadvies PBS

Belangrijke documenten

 • Gedragscode

  We vinden het belangrijk dat we goed met elkaar omgaan. We hebben de afpraken hierover vastgelegd in de gedragscode. Hierover lees je meer op de website van Albero Scholen.

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Ook op onze school hebben we te maken met de AVG. Hierover lees je meer op de website van Albero Scholen.

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  We proberen het te voorkomen dat we moeten overgaan tot een time out, schorsing of verwijdering van een leerling. Toch kan het voorkomen. Over de procedure lees je meer op de website van Albero Scholen.

 • Meldcode, meldplicht en verwijsindex

  Wanneer er zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen, zijn er afspraken over het melden hiervan. Hierover lees je meer op de website van Albero Scholen.

  Ook zijn we aangesloten bij de verwijsindex om zorgen laagdrempelig kenbaar te maken. Ook hierover lees je meer op de website van Albero Scholen.

 • Klachtenregeling

  We zijn blij met complimenten over de gang van zaken op de PBS. Daarnaast is er ook ruimte voor het indienen van een klacht. Het streven is om met elkaar in gesprek te zijn en blijven. Mocht dit niet lukken, dan lees je hierover meer op de website van Albero Scholen.

 • Sponsoring

  Natuurlijk zijn sponsors van harte welkom op onze school. Wil je iets voor ons betekenen? Lees dan verder op de website van Albero Scholen.

 • Rookvrije school

  Onze school en het plein zijn rookvrij. Hierover lees je meer op de website van Albero Scholen.

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Schoolgids 2023-2024
 • Verplaatsingscriteria van groep 2 naar groep 3

  De overstap van groep 2 naar groep 3 is een grote. Daarom is er een apart proces om deze overgang goed te monitoren. De criteria die we hierbij gebruiken, vind je in dit document.

  Verplaatsingscriteria Van Groep 2 Naar Groep 3