Missie van de school

Het is onze missie om onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling tot de unieke persoon die ze zijn. We doen dat met hun talenten en persoonlijkheid als basis en hebben daarbij oog voor hoe ze zijn en doen en wat ze kennen en kunnen. Wij begeleiden hen in hun groei naar het worden van zelfstandige en creatieve burgers die op hun eigen wijze een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. 

De Bijbel inspireert ons om samen te groeien en geeft hier richting aan. Binnen onze school wordt dit door iedereen gewaardeerd en gerespecteerd, zoals we dat ook zelf richting anderen doen.

Visie van school

 • Ontwikkeling en leren

  Wij benaderen de kinderen als individu om zo hun (onderwijs-)behoeften, talenten, nieuwsgierigheid en interesses de basis te laten zijn van hun onderwijs. Kinderen ontwikkelen het beste in een veilige en sociale omgeving waarin ze van en met elkaar leren. Leren over leren heeft hierin ook een belangrijke plaats. Autonomie, verbondenheid en competenties zijn hierbij voor ons belangrijke aspecten.

 • Onderwijs

  In ons onderwijs streven wij ernaar het beste uit ieder kind te halen, binnen zijn of haar mogelijkheden.

  Om dit te bereiken geven wij boeiend onderwijs. Voor ons betekent dit onderwijs dat actueel, uitdagend en kwalitatief goed is en zo iedere dag motiveert om het beste uit jezelf te halen. 

  Op onze school is spelend en bewegend leren de manier om kinderen te laten ontwikkelen en leren. Vanuit dit spel wordt er toegewerkt naar het steeds meer geven van verantwoordelijkheid en het creëren van eigenaarschap over het eigen leerproces. Dit is waarom wij lesgeven vanuit een voorspelbare structuur, waarbij effectieve directe instructie wordt gekoppeld aan uitdagende werkvormen. Op basis van wat we zien in de klas en bij de opdrachten die kinderen maken, schatten we in wat de volgende stap is van de leerlingen en wat zij daarbij nodig hebben in het leerstofaanbod. Op deze manier werken wij toe naar zelfredzaamheid. 

  Vanuit de onderbouw ontwikkelen we thematisch onderwijs, waarbij we streven naar een combinatie van werken uit boeken en spelen en leren in hoeken. 

  Er is ruimte voor kinderen om te zijn wie ze zijn op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Door het creëren van een passend ontwikkelaanbod, bieden we kinderen de juiste structuur om hierin op eigen tempo te groeien en ontwikkelen.  

  Wij leren, op alle niveaus binnen onze organisatie, van en met elkaar. Gaat er bij kinderen of leerkrachten iets mis, dan is dat een kans om te leren en ontwikkelen. Het stellen van heldere doelen, het geven van rijke feedback, denken vanuit een growth mindset en hoge verwachtingen zijn hierin van groot belang. 

  Leren is een proces dat niet alleen aan een tafel gebeurt. We benutten de ruimte binnen en buiten het gebouw en staan open voor kansen om ook buiten het schoolgebouw en -plein te leren. Ook hierdoor zijn onze leerlingen in staat zich te ontwikkelen als proactieve burgers.

 • Opbrengsten van het onderwijs

  Opbrengsten zijn voor ons geen eindpunt, maar juist het startpunt van een volgende stap in de groei van een leerling. Wij hebben daarbij realistische verwachtingen, die aansluiten bij de persoonlijke groeimogelijkheden. Daarom stellen we, vanuit een onderzoekende houding, met elkaar realistische (streef-) doelen, op leerling- en groepsniveau. Het team analyseert en bespreekt de data, ook met leerlingen, en benut deze als basis voor het onderwijs. Bij aanvang van een nieuwe leercyclus worden streefdoelen opgesteld, op kind- en groepsniveau. Dit geldt zowel op het gebied van zijn en doen als kennen en kunnen.

 • Schoolklimaat

  Onze school is een veilige plaats voor iedereen, voor jonger en ouder. Daarom zijn we actief in het aanleren, aanreiken en voordoen van gedrag dat het gevoel van veiligheid bevestigt en verstevigt. Het tonen van betrokkenheid, vertrouwen, plezier, humor en respect zijn hierbij van onschatbare waarde en passen bij de christelijke identiteit van de school. 

  Op onze school zijn ouders een actieve partner. Er wordt, samen met hen, gestreefd naar hoge betrokkenheid en een effectieve samenwerking.

 • Maatschappelijke positionering

  Als school zijn wij onderdeel van de maatschappij. Wij benutten de mogelijkheden van onze stad en wijk door een actieve relatie te onderhouden met organisaties die van meerwaarde zijn voor de groei van onze leerlingen. Op onze school worden kinderen uitgedaagd om actieve deelnemers te zijn van de maatschappij waarvan zij deel uitmaken.

Talent ontwikkelen

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen in om zo de doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar.

Bewegend leren

Leren doe je niet alleen vanuit een boek en aan een tafel. We vinden het belangrijk dat kinderen hun hele lichaam inzetten bij het zich eigen maken van nieuwe kennis. Daarom leren we zowel binnen als buiten en bewegen daar graag bij.

Expliciete Directe Instructie

Als je iets nieuws gaat leren, is het belangrijk dat je alle tijd en ruimte krijgt die je nodig hebt om het je eigen te maken. Daarom maken we gebruik van Expliciete Directe Instructie (EDI). Hierbij is het van belang dat we starten met het ophalen van voorkennis, zodat we aansluiten bij dingen die de kinderen al weten. Daarna stellen we samen het doel van de les vast, zodat we aan het einde kunnen evalueren of we het doel hebben behaald. Daarna gaan we in vier stappen aan de slag: de leerkracht doet het voor, de leerkracht en de leerlingen doen het samen, de leerlingen doen het samen en de leerling doet het alleen. Na die vier stappen volgt een moment waarin de leerkracht controleert of de instructie de uitwerking heeft gehad die werd verwacht. Als dat zo is, gaan de meeste kinderen verder met het oefenen van de nieuwe stof. De kinderen die dat nodig hebben krijgen van de leerkracht een verlengde instructie. Aan het einde van de les wordt het lesdoel geëvalueerd en wordt bepaald wat de opbrengsten van de les zijn. 

Spelend leren

Op de PBS vinden we het van belang dat de kinderen de ruimte krijgen op spelend te leren. Spelen is een heel natuurlijke manier van leren. We komen graag tegemoet aan die behoefte, omdat we ervaren dat het kinderen helpt om gemotiveerd nieuwe kennis tot zich te nemen. Dit start in de kleutergroepen waar vanuit een beredeneerd aanbod diverse hoeken de kinderen uitdagen tot spel waar ze ook echt iets van leren en wordt verder uitgewerkt in de hogere groepen waarbij het spelen een duidelijke plaats heeft gedurende de lesdag.

Executieve functies

Wat zijn executieve functies?
Executieve functies zijn manieren waarop je je eigen gedrag stuurt. Denk aan iets plannen, je aandacht ergens bij houden, je impulsen onder controle houden en op tijd komen. Executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen.

Zelfsturing
Om succesvol te zijn op school (en daarbuiten) is het essentieel dat je als kind in staat bent om je aandacht te richten op de uitleg van de leerkracht, om op je stoel te blijven zitten als dat nodig is, om te weten waar je moet beginnen, om hulp te vragen als je er niet uitkomt, enzovoort. Naast intelligentie is het adequaat aansturen van gedrag, oftewel zelfsturing, essentieel voor het goed functioneren op school en daarbuiten.

Executieve functies op de PBS
Wij gebruiken de methode Breinhelden, waarbij de executieve functies vertaald zijn naar 10 breinkrachten (zie afbeelding).