Klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon

De school vindt het belangrijk dat processen transparant verlopen. Wanneer hierover vragen zijn, kun je hiermee ten alle tijden bij de directeur terecht.

 

Wanneer er, ondanks gevoerde gesprekken geen overeenstemming kan worden bereikt, of er geen beter inzicht komt, geeft de klokkenluidersregeling van Albero Scholen handvatten om hiermee verder te gaan.

 

Als ouder kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken op school. Meestal kunnen deze klachten in onderling overleg opgelost worden. Je kunt in alle gevallen de leerkracht en de schoolleiding aanspreken.

 

Als je er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, dan kun je overleggen met de interne vertrouwenspersoon van de school. Haar gegevens vind je hieronder.


De vertrouwenspersoon luistert, biedt ondersteuning en begeleidt bij het nemen van vervolgstappen. Zij heeft kennis van klachtenprocedures, zij geeft informatie en overlegt over te ondernemen acties. Zij bespreekt de voor- en nadelen van deze acties en brengt je zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachten-procedure. De vertrouwenspersonen zijn integer en gaan professioneel en conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om met gegevens.

 

Contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon (luisterjuf):

Marjan Soeters

0113-270245

m.soeters@alberoscholen.nl

 

 

Bedenk dat KLAGEN MAG! DE VERTROUWENSPERSOON HELPT JE GRAAG OP WEG.

 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. Je kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige. Deze is niet aan de school verbonden. Zij is te allen tijde te raadplegen voor vragen en voor advies. Daarnaast begeleidt de externe vertrouwenspersoon je bij de klachtenprocedure van jouw klacht. Ook kan deze externe vertrouwenspersoon bemiddelen tussen jou en de andere partij/de school. Het is prettig wanneer partijen zélf tot een voor hen beiden aanvaardbare oplossing komen voor hun conflict met een mediator als procesbegeleider. Dit heeft als voordeel dat het leidt tot een win-win situatie, waar beide partijen voordeel van hebben. Mediation richt zich op het herstel van het vertrouwen en de relatie tussen twee partijen. Dat is belangrijk voor de toekomst. Je kunt dan immers weer met elkaar verder. Het kan ook zijn dat er geen sprake meer is van een relatie in de toekomst, maar dat ervoor gekozen wordt om samen tot een goede afronding te komen.

In alle gevallen verdient deze manier dus de voorkeur boven een klachtbehandeling door een klachtencommissie.

 

De externe vertrouwenspersoon voor de scholen van Albero Scholen is Elke de Beyer.

                         

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon

Elke de Beyer
06-52889686
info@mediation-connect.nl

 

Contactgegevens geschillencommissie

070 3861697