Gesprekkencyclus

Op onze school worden er diverse gesprekken gevoerd met ouders. Het gaat om de volgende gesprekken:

 

Rondleiding

Nieuwe ouders die aangeven interesse te hebben voor de school worden door de onderbouwcoördinator of de directeur rondgeleid door de school. Hiervoor wordt een individuele afspraak gemaakt tussen ouders en directeur/coördinator. Wanneer ouders besluiten hun zoon of dochter naar onze school te laten gaan, wordt er een intakegesprek met de onderbouwcoördinator gevoerd. Het intakegesprek vindt plaats 2 tot 3 maanden voor het kind vier jaar wordt en ouders en kind worden hiervoor uitgenodigd. Omdat sommige kinderen al vroeg worden ingeschreven, is het van belang het intakegesprek pas te voeren op het moment dat het kind bijna naar school komt. Ter voorbereiding op het gesprek krijgen ouders een intakeformulier. Aan de hand van dit formulier wordt het gesprek gevoerd. (Het formulier staat ook op deze site, onder het kopje 'voor nieuwe ouders'-->'aanmelden nieuwe leerling')  Mede aan de hand van dit gesprek, kunnen wij bepalen in welke groep uw kind het beste ingedeeld kan worden.

  

Luistergesprek

Aan het begin van het schooljaar wordt er met alle kinderen vanaf groep 5 en hun ouders een luistergesprek gevoerd. Over de kinderen van groep 2-4 wordt ook een luistergesprek gevoerd, maar dan zonder het kind erbij. Deze gesprekken worden centraal ingepland, op wisselende middagen. Ouders worden ruim van tevoren uitgenodigd om digitaal in te tekenen. Van alle gesprekken wordt een notitie gemaakt in Parnassys.

 

Voortgangsgesprek

In de maand november worden deze gesprekken facultatief gevoerd met de ouders van de kinderen van groep 1-8. Met de ouders van de kinderen van groep 1-2 is dit een verplicht gesprek.

 

Rapportgesprek

In de week nadat het eerste rapport is meegegaan worden er ontwikkelgesprekken gevoerd met de ouders van de kinderen van alle groepen. Vanaf groep 5 wordt aangemoedigd dat de kinderen bij het gesprek aanwezig zijn. Deze gesprekken worden op wisselende dagen ingepland en de ouders worden ruim van tevoren uitgenodigd om hiervoor digitaal in te tekenen. 

 

Na het tweede rapport is er op facultatieve basis mogelijkheid tot het inplannen van een gesprek. Dit kan zijn omdat ouders dit zelf aangeven, maar ook wanneer er vanuit school de behoefte is om dit gesprek te voeren. Deze gesprekken worden in onderling overleg tussen leerkracht en ouders ingepland.

 

Van alle gesprekken wordt een notitie gemaakt in Parnassys. Wanneer het zorgleerlingen betreft, wordt er ook over deze zorgen gerapporteerd.

 

Adviesgesprek

Met de kinderen van groep 8, en hun ouders, wordt in december een adviesgesprek ingepland. Tijdens dit gesprek krijgen de kinderen het advies met betrekking tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. Nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn geworden, kan dit advies nog gewijzigd worden. Dit kan alleen wanneer het advies van de eindtoets hoger is dan het door school gegeven advies. Wanneer dit het geval is, krijgen de kinderen en hun ouders een uitnodiging om opnieuw het gesprek hierover aan te gaan. 

 

Zorggesprek

Wanneer er specifieke zorg is rondom leerlingen, kunnen extra gesprekken worden ingepland. Hierbij kunnen de leerkracht en IB’er aanwezig zijn. Deze gesprekken worden door de betrokkenen zelf ingepland en van deze gesprekken wordt een notitie gemaakt in Parnassys.

 

Organisatie

Gesprekken die centraal worden ingepland duren altijd tien minuten. De gesprekken worden op wisselende dagen 's middags ingepland. Ouders worden uitgenodigd om hiervoor digitaal in te schrijven. Voor de luistergesprekken wordt vooraf een aantal algemene bespreekvragen naar de ouders verstuurd.