Onderwijs

Om ons onderwijsaanbod invulling te geven werken wij met eigentijdse methoden die geselecteerd zijn op basis van criteria gerelateerd aan ons onderwijsconcept: gestructureerde samenwerkingsopdrachten, een zelfstandige leerhouding met een hoge leerlingbetrokkenheid en differentiatie zijn hiervan de kernpunten.

Maar welke extra's mag u van ons verwachten:

  • Mede door middel van de methodiek van Goed van Start en onze methode voor Sociaal Emotionele Vorming KWINK zijn wij in staat om een prettig pedagogisch klimaat te creëren. 

  • Betekenisvol leren staat bij ons centraal: leren met echte materialen. Met regelmaat verzorgen wij excursies naar bedrijven, instanties en musea

  • We hebben op school een eigen plusklas voor meer begaafde leerlingen. Ook hebben we binnen de brede school een boveschoolse voorziening voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. 

Door recent hersenonderzoek weten we meer over hersenfunctionaliteit. Wij passen ons onderwijs daarop aan door het accentueren van de ‘takken’ van Boeiend Onderwijs; oefenen van hersenen en denkgewoonten en intelligent gedrag.

Samenwerkend leren heeft een structurele plaats in onze organisatie. Wij hebben aandacht voor het stellen van doelen en het evalueren van product en proces in onze lessen.

We leren kinderen inzicht in hun eigen capaciteiten aan en dagen ze uit om hun eigen intelligenties te leren inzien en accepteren en te gebruiken bij het aanleren van vaardigheden.

Leerkrachtgedrag is bepalend in het proces van ontwikkelen en leren. Wij streven voortdurend naar optimalisering van leerkrachtgedrag. We hanteren hierbij de resultaten van het onderzoek van Marzano, beschreven in ‘Wat werkt op school!’

Systeemdenken heeft een centrale plaats in onze organisatie; we gebruiken structureel werkvormen van Boeiend Onderwijs, zoals gedragspatroongrafieken, relatiecirkels en vendiagrammen om de kinderen samenhang te laten (her)ontdekken.