Voortgang onderzoek samenwerking Brede School

Medio februari bent u geïnformeerd over het onderzoek naar samenwerking binnen de Brede School aan de Elvis Presleylaan. Vanuit de observatie dat twee scholen in hetzelfde gebouw allebei aan de slag zijn met dezelfde doelstelling (goed onderwijs verzorgen voor hun leerlingen) is de gedachte ontstaan dat het goed zou zijn om met elkaar te gaan verkennen of er behoefte is aan en meerwaarde gezien wordt van nauwere samenwerking en op welke manier dit verder gestalte zou kunnen krijgen. Omdat er in de afgelopen maanden binnen dit onderzoek het nodige werk verzet is, willen we u graag informeren over de actuele stand van zaken. 

 

Nadat de beide teams op een eerste bijeenkomst in februari nader kennisgemaakt hebben met elkaar en met procesbegeleider Jan Ennik (werkzaam voor schoolbegeleidingsdienst RPCZ en ervaren in onder meer trajecten zoals dit onderzoek), zijn de teams in de maanden maart en april op een tweetal werkbijeenkomsten verder aan de slag gegaan.

 

Deze bijeenkomsten stonden in het teken van samen dromen over de school van de toekomst: wat vraagt de maatschappij nu en in de toekomst van het onderwijs? Vanuit deze droombeelden zijn een negental onderwerpen gedestilleerd die door de teams van beide scholen als belangrijk worden ervaren. Het gaat om de volgende thema’s:

  • thematisch werken

  • pedagogisch klimaat

  • omgeving

  • inclusief onderwijs

  • Integraal Kind Centrum (IKC)

  • ICT

  • eigenaarschap

  • efficiënt inzetten talenten

  • leren vanuit bewegen, ervaringen en in de buitenomgeving

 

Op grond van deze thema’s zijn ontwikkelgroepen geformeerd. Deze groepen, waar gemiddeld vanuit beide teams twee collega’s in zitten, zijn aan de slag gegaan met het onderzoeken van een mogelijke uitwerking van dit thema binnen een droomschool. Inmiddels hebben de groepjes hun voorlopige uitkomsten gepresenteerd aan de overige groepen. Op basis van deze presentaties is feedback gegeven op hun ideeën en deze feedback zal worden meegenomen in hun verdere onderzoek. 

 

De bijeenkomsten zijn in een prettige sfeer verlopen en de beide teams hebben een open houding ten aanzien van dit onderzoek. 

 

Na de zomervakantie gaan we met elkaar het thema identiteit verkennen en zullen we verder gaan met het onderzoeken en bezoeken van bijzondere schoolconcepten. Ook kinderen en ouders zullen in de komende tijd gevraagd worden om mee te denken over mogelijke vormen van samenwerking. Uiteraard zullen we u blijven informeren over de stand van zaken. 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande willen reageren, dan kunt u terecht bij Sandra Dekker en/of Gerard Verkuil