Informatie met betrekking de fusie

Beste ouders van Kibeo, de Prinses Beatrixschool, de Zuidwesthoek en de Wereldwijzer,

Soms lopen de zaken anders dan gepland... Zoals jullie weten, was het de bedoeling om rond deze tijd een enquête onder de ouders van de Zuidwesthoek, de Wereldwijzer, de Prinses Beatrixschool en Kibeo uit te zetten om de meningen te peilen over het plan om de scholen te laten fuseren tot één kindcentrum. In de weken voorafgaande aan deze enquête bleek dat er in het team van de Beatrixschool op dit moment nog teveel onduidelijkheden leven om een groot veranderingsproces als het aangaan van een fusie, met het daarbij behorende ontwikkelen van het onderwijsconcept "Spelend en ontdekkend leren", op te kunnen pakken.

Daarom heeft de stuurgroep, in overleg met de beide medezeggenschapsraden, besloten om het traject tijdelijk stil te leggen.

Dit betekent het volgende:

● De Zuidwesthoek en Wereldwijzer gaan verder met hun eigen schoolontwikkeling, die past bij een eventueel vervolg als fusieschool. Zij gaan aan de slag met het uitwerken van thematisch onderwijs en zullen het team van de Beatrixschool hierover op de hoogte houden.

● De Beatrixschool gaat ook verder met hun eigen schoolontwikkeling, die ervoor zorgt dat het team in de positie komt om een besluit te kunnen nemen over een groot veranderingsproces, zoals een eventuele fusie dat is. Tegelijkertijd zal de MR van de PBS onafhankelijk extern advies opvragen over het proces.

● Zodra beide scholen er klaar voor zijn, wordt het traject van besluitvorming voortgezet. Concreet betekent dit dat de MR’en en Kibeo op dat moment weer bij het traject betrokken worden. Ook zal een ouderraadpleging onderdeel zijn van het vervolgtraject. Wij verwachten dat dit in de tweede helft van volgend schooljaar gaat gebeuren.

Hoewel er in de stuurgroep, de teams en de medezeggenschapsraden werd uitgekeken naar een definitieve keuze voor de zomervakantie van 2022, zijn we er ook van overtuigd dat het traject zorgvuldig gelopen moet worden. Door nu op de rem te trappen kan het traject van het komen tot kwalitatief goede besluitvorming in het vervolg alleen maar beter worden. We zijn nog steeds samen op weg naar de stip op de horizon; we hebben alleen de route aangepast.

Hartelijke groet,

MR Zuidwesthoek/Wereldwijzer
MR Beatrixschool
Linda de Vos
Sandra Dekker
Jan Ennik
Gerard Verkuil

 

toevoeging MR Beatrixschool

Beste ouders van de PBS,

Naar aanleiding van de algemene brief die is verstuurd over het fusietraject willen we jullie ook graag nog een persoonlijk bericht sturen.

Sinds 2019 zijn wij vanuit de oudergeleding, als onderdeel van de medezeggenschapsraad, betrokken bij het verkennen van het voorgenomen fusieplan tussen de Zuidwesthoek, Wereldwijzer, Kibeo en de Prinses Beatrixschool. Een intensief en complex traject waarbij alle betrokkenen streven naar het opstellen van het hoogst mogelijk kwalitatieve plan voor een nieuwe school.

In de afgelopen weken is gebleken dat er in het team van de PBS op dit moment nog teveel onduidelijkheden leven om een groot veranderingsproces als het aangaan van een fusie, met het daarbij behorende ontwikkelen van het onderwijsconcept "Spelend en ontdekkend leren", op te kunnen pakken. Naar aanleiding hiervan heeft de PMR (lerarengeleding binnen de MR) recent besloten om haar taken per direct neer te leggen. Met deze nieuwe informatie en deze ontwikkeling in het proces hebben wij als OMR aangedrongen op een ‘pauze’ van het fusietraject.

Mede naar aanleiding van deze ontwikkeling maken we komend schooljaar gebruik van extern, onafhankelijk advies over het traject. De uitkomst van dit advies zullen we bespreken met de stuurgroep om samen te kijken of en hoe het fusietraject weer opgepakt kan worden. Wij hopen tegen het einde van 2022 hierover duidelijkheid te kunnen bieden.

Vanzelfsprekend informeren wij jullie te zijner tijd over de vervolgstappen. Vragen kunnen persoonlijk aan ons gesteld worden of via de mail: mrbeatrixschool@alberoscholen.nl

Wij wensen jullie alvast een fantastische zomerperiode toe.

Hartelijke groet, namens de OMR,

Stefan Nonnekes
Judith Heijers
Alexander Snoodijk