Analyse vragenlijsten

Afgelopen voorjaar hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8, alle ouders en alle teamleden een tevredenheids vragenlijst ingevuld. In de achterliggende periode zijn de gegevens geduid en geanalyseerd. Graag delen we deze analyse met u op hoofdpunten. 

 

De laatste meting heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2019

 

De resultaten worden op de volgende wijze gecommuniceerd:

  • resultaten kinderen: met leerlingenraad, team, MR en ouders 

  • resultaten ouders: met team, MR en ouders

  • resultaten leerkrachten: met team en MR

 

Op basis van de verkregen informatie heeft er een analyse plaatsgevonden. Dit heeft de volgende zaken opgeleverd:

 

Leerlingen

Via deze link vindt u een weergave van de resultaten.

De resultaten laten zien dat kinderen over het algemeen heel tevreden zijn met de school. Op een aantal punten wijkt het beeld hiervan af:

 

  • Kinderen hebben niet altijd het gevoel dat mensen het fijn vinden dat zij op school zijn. Er is gesproken over dit thema door leerkrachten, kinderen en directie en hieruit is gebleken dat het belangrijk is dat er voldoende aandacht is voor wie zij zijn en dat dit ook naar hen wordt uitgesproken. Positieve feedback, ook op dit punt. 

  • Verder valt op dat er een aantal plaatsen is waar kinderen zich onveilig voelen. Deze plaatsen zullen met de leerlingenraad worden besproken en op basis van dit gesprek zullen er, indien nodig, maatregelen worden genomen. Ouders

Via deze link vindt u een weergave van de resultaten.

Uit de rapportage blijkt dat ouders over het algemeen tevreden zijn over onze school. 

Op een aantal gebieden wijkt dit beeld iets af:

  • Op het uitdagen van kinderen wijkt het beeld iets af. Ouders geven de school op dit onderdeel een 7,6. Door middel van het aanpassen van onze wijze van instructie geven, zijn we van mening beter in beeld te krijgen op welke manier we de kinderen echt kunnen bieden wat ze nodig hebben. Op de manier blijft er ook tijd over om kinderen (klassikaal, in groepjes en individueel) extra uitdaging te geven. 

  • De informatievoorziening richting ouders zou ook beter moeten kunnen scoren. De inzet van Parro (na een pilot in 2018-2019, starten we in 2019-2020) en benoemen van ouderbetrokkenheid als een actiepunt in het schoolplan, moeten hieraan een positieve bijdrage gaan leveren. 

  • Het laatste opvallende punt is het oplossen van ruzies tussen leerlingen. Samen met de kinderen en het team zijn we in gesprek over nieuwe pleinafspraken. In het schooljaar 2019-2020 zullen deze worden geëffectueerd. Het handelen van de pleinwachten speelt hierin ook een duidelijke rol.