Verplaatsingscriteria groepen 1 en 2

Verplaatsingscriteria groepen 1 en 2

  

Uitgangspunt

Het uitgangspunt bij het verplaatsen van leerlingen, is het bepalen in welke groep het onderwijs het meest aansluit bij het actuele ontwikkelingsniveau van deze leerling.

Met andere woorden: in welke groep is een ononderbroken ontwikkeling het meest gewaarborgd?

Doordat er in de groepen 1 en 2  gewerkt wordt in heterogene groepen, zijn leerkrachten in staat om kinderen binnen de groep op te vangen, ook al lopen ze voor of achter in hun ontwikkeling. Door deze ontwikkelingsverschillen en het feit dat er één doorstromingsmoment per jaar is, is het van cruciaal belang dat leerkrachten een breed en rijk onderwijsaanbod verzorgen met behulp van routines, omgeving en materialen en terugkerende activiteiten, zodat er ontwikkelingsvolgend en doelgericht gewerkt kan worden.

 

Overgangscriteria van de kleutergroep naar groep drie

Op basis van KIJK! 1-2 ontwikkelingsgegevens en de Cito-resultaten van de toetsen Rekenen en Taal voor kleuters, wordt bepaald of kinderen toe zijn aan groep 3. Onafhankelijk van de kalenderleeftijd gaan kinderen met een minimale ontwikkelingsleeftijd in KIJK! 1-2, van vijf jaar en tien maanden door naar groep 3.Ieder kind heeft zo de kans om twee volle jaren kleuteronderwijs te volgen. Echter naast de ontwikkelingsleeftijd van vijf jaar en tien maanden dienen de kinderen ten aanzien van de basiskenmerken (te weten: vrij van emotionele belemmeringen, nieuwsgierig en ondernemend zijn en zelfvertrouwen) een ++ te scoren. Voor Betrokkenheid is de score van 3,5 (voldoende) een voorwaarde. Op de Cito toetsen moet een kind minimaal een B of hoger scoren.

 

Steeds wordt de afweging gemaakt of het wel zinvol is om dit kind langer in de groep te laten.

Het is in iedere situatie weer opnieuw wikken en wegen om een totaalbeeld van het kind te vormen en een weloverwogen beslissing te nemen. Ieder kind is uniek en vaak kan een veelheid van factoren, die niet allemaal te vangen zijn in een beschrijving (prematuur, dismatuur, ziekte etc.) leiden tot een eindbeslissing.

 

Verzamelde gegevens voor de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3

Zoals hierboven reeds is beschreven wordt er naast de gegevens van KIJK! 1- 2, gebruik gemaakt van de CITO gegevens, CITO- Taal en Rekenen, om het beeld van het kind compleet te maken. Deze diepteonderzoeks-toetsen zijn echter niet doorslaggevend voor het wel of niet doorstromen naar groep drie. Ze worden ingezet om te analyseren waar in de ontwikkeling van het kind zich de kracht en de hiaten bevinden om zo de benodigde stimulans te bieden. Voor de leerkracht bieden deze gegevens de nodige bevestiging en zekerheid.

 

Verantwoordelijken voor overgangsbeslissingen

De twijfel/keuze over het wel/niet verplaatsen vanuit de kleutergroep naar groep 3 wordt besproken tijdens de groepsbespreking in november/februari/juni. Hierbij zijn de verantwoordelijke groepsleerkrachten van de leerling en de Intern Begeleider betrokken.

Vervolgens komen de kinderen over wie gesproken is, iedere groepsbespreking opnieuw op de agenda en wordt gevolgd hoe zij zich ontwikkelen. De mening van de groepsleerkrachten is van grote betekenis in het gehele proces. Daarnaast worden kinderen waarbij twijfel is over de overgang naar groep 3 besproken in de onderbouwvergaderingen.

 

Ouders

Wij vinden het belangrijk dat de ouders van kinderen, waarbij twijfel is over de overgang naar groep 3, zo vroeg mogelijk in het proces betrokken worden. Het streven is om, wanneer er twijfels zijn over het kunnen doorstromen van een leerling, er vanaf de voortgangsbespreking in november voor het eerst gesproken wordt met de ouders. Tijdens het rapportgesprek in februari/maart bespreken we met de ouders hoe het kind zich verder ontwikkelt en in juni formuleren de verantwoordelijke groepsleerkrachten en Intern Begeleider een advies voor het betrokken kind. Dit advies wordt door de groepsleerkracht met de ouders besproken.

 

Als ouders het door de school uitgebrachte advies niet opvolgen en een andere beslissing nemen voor het kind, respecteert de school de keuze van de ouders. In dit geval ondertekenen de ouders het door de leerkracht gemaakte verslag over het gesprek tussen ouders en leerkrachten waaruit blijkt dat het kind, tegen het advies van de school in, verder onderwijs krijgt in een groep die wat school betreft minder passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind is. De school is namelijk door de keuze van de ouders veel minder in staat een ononderbroken ontwikkeling te realiseren.

 

Onderwijsaanbod voor kinderen die jaar extra in de kleuterbouw blijven

Kinderen kunnen om verschillende redenen nog een jaar in de kleuterbouw blijven:

  1. Er zijn kinderen waarvan de ontwikkeling op zich vanzelfsprekend en positief verloopt, maar waarbij deze vertraagd is. Deze kinderen kunnen in de zone van hun ontwikkeling meedoen in het extra kleuterjaar met het basisaanbod. Zij krijgen meer tijd.
  2. Er zijn kinderen die naast een (sterk) vertraagde ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend ontwikkelen en niet voldoende halen uit het doelgerichte basisaanbod. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Zij krijgen naast het doelgerichte basisaanbod extra ondersteuning en voor deze kinderen worden aparte doelen opgenomen in het groepsplan.

 

Onderwijsaanbod in groep 3

Bovenstaande overgangscriteria van groep 2 naar groep 3 hebben gevolgen voor het onderwijsaanbod in groep 3. Doordat de kinderen met een divers ontwikkelingsniveau binnenkomen in een klassikaal systeem is het belang van gedifferentieerd werken groot. Binnen het onderwijsaanbod is er plaats voor verschillen zodat het uitgangspunt van een ononderbroken ontwikkeling voorop blijft staan. Dat vraagt van de leerkracht in groep 3 dat deze de kinderen stimuleert en mogelijkheden biedt aan kinderen om de doelen te behalen, behorend bij de ontwikkelingsleeftijd tussen 5,10 jaar en 6,6 jaar.

 

 

 

     

  

Tijdpad    – procedure overgangsbeslissing groep 2 naar groep 3

  

Acties

  
  

 

  

Tijdpad

  

 

  

 

Groepsleerkracht   gaat specifiek observeren en toetsen en gaat verder met extra begeleiding en   aandacht en het verzamelen van zoveel mogelijke gegevens. Indien nodig worden   er individuele doelen opgenomen in het groepsplan. Dit wordt geëvalueerd en   indien nodig weer bijgesteld.

 

 

Doorlopend   gedurende het schooljaar

 

Tijdens   de groeps-besprekingen waarbij groepsleerkrachten en de interne begeleider   betrokken zijn,worden alle kinderen doorgesproken. De analyse van het KIJK! groepsrapport   en de Individuele KIJK! rapporten spelen hierbij een belangrijke rol. Ook   wordt er vastgesteld welke ouders worden geïnformeerd over bestaande twijfel.  

 

 

3   x per schooljaar

 

Invullen   van de individuele KIJK! rapporten. Bij zorgleerlingen en kinderen waarover   twijfel bestaat wordt tevens ter voorbereiding van de groepsbespreking   nagegaan in hoeverre deze leerlingen voldoen aan de criteria/aandachtspunten   voor verplaatsing.

Naast   de ontwikkelingsgegevens van Kijk! 1 2 en de resultaten van de Cito toetsen   kunnen ook de gegevens van eventueel aanvullende onderzoeken worden   meegenomen.

 

 

November

Juni

 

 

Alle   ouders worden uitgenodigd voor de voortgangs/rapportbespreking in november,   februari/maart, mei/juni/. De laatste bespreking  is facultatief. Ouders van kinderen waarbij   twijfel is voor de overgang naar groep 2 worden in ieder geval door de   leerkracht uitgenodigd voor een gesprek aan het einde van het schooljaar.

 De leerkracht onderbouwt de gesprekken met   behulp van het rapport, feitelijke gegevens KIJK! 1- 2, Cito resultaten en   eventueel aanvullende onderzoeken.

 

Tevens   stelt de leerkracht in dit gesprek de ouders op de hoogte van de verdere specifieke   aanpak voor hun kind binnen de groep( indien nodig)

 

Ook   worden ouders door de leerkracht geïnformeerd over het vervolgtraject (o.a. definitieve beslissingsmoment)   ten aanzien van de te nemen beslissing over het wel/niet doorstromen naar de   volgende groep.

 

November

 

Maart

 

Juni  

 

Vanaf   januari – in de onderbouwvergadering, worden twijfelkinderen als vast   agendapunt opgenomen en worden de vorderingen van desbetreffende kinderen   kort doorgesproken. De verantwoordelijkheid voor het inbrengen van deze   kinderen ligt bij de groepsleerkracht.

 

 

Gedurende   het hele jaar

 

In   de groepsbespreking van juni wordt voor de kinderen waar twijfel over bestaat   een definitieve keuze gemaakt.

 

 

Juni

 

Ouders   worden definitief ingelicht over de keuze van de school ten aanzien van   wel/niet doorstomen van het kind naar de volgende groep.

De   leerkracht onderbouwt dit gesprek met behulp van feitelijke gegevens KIJK!   1-2 en eventueel andere onderzoeksresultaten. Tevens laat de leerkracht zien   waar de hulp aan het kind zich op heeft gericht en bespreekt de resultaten   van deze acties (indien van toepassing) Bij dit gesprek is ook de Intern   Begeleider aanwezig.

 

De   ouders laten weten of ze akkoord gaan met het advies.

De   Intern Begeleider maakt over het gesprek met de ouders een verslag. Dit   verslag wordt door de ouders ondertekend.    

 

 

Juni

De   leerkrachten uit de kleutergroep dragen alle kindgegevens over aan de   leerkracht van groep 3 in   een gesprek. Hierbij maken ze gebruik van alle verzamelde gegevens van de   desbetreffende leerlingen.

Laatste   schoolweek