Verplaatsingscriteria groep 2-3

 

Uitgangspunt

Het uitgangspunt bij het verplaatsen van leerlingen, is het bepalen in welke groep het onderwijs het meest aansluit bij het actuele ontwikkelingsniveau van deze leerling.

Met andere woorden: in welke groep is een ononderbroken ontwikkeling het meest gewaarborgd?

 

Doordat er in de groepen 1 en 2  gewerkt wordt in heterogene groepen, zijn leerkrachten in staat om kinderen binnen de groep op te vangen, ook al lopen ze voor of achter in hun ontwikkeling. Doordeze ontwikkelingsverschillen en het feit dat er één doorstromingsmoment per jaar is, is het van cruciaal belang dat leerkrachten een breed en rijk onderwijsaanbod verzorgen met behulp van routines, omgeving en materialen en terugkerende activiteiten, zodat er ontwikkelingsvolgend en doelgericht gewerkt kan worden.

 

Overgangscriteria van de kleutergroep naar groep drie

Op basis van KIJK! 1-2 ontwikkelingsgegevens wordt bepaald of kinderen toe zijn aan groep 3. Onafhankelijk van de kalenderleeftijd gaan kinderen met een minimale ontwikkelingsleeftijd in KIJK! 1-2, van vijf jaar en tien maanden door naar groep 3.Ieder kind heeft zo de kans om twee volle jaren kleuteronderwijs te volgen. Echter naast de ontwikkelingsleeftijd van vijf jaar en tien maanden dienen de kinderen ten aanzien van de basiskenmerken (te weten: vrij van emotionele belemmeringen, nieuwsgierig en ondernemend zijn en zelfvertrouwen) een ++ te scoren. Voor Betrokkenheid is de score van 3,5 (voldoende) een voorwaarde.

 

Steeds wordt de afweging gemaakt of het wel zinvol is om het kind langer in de groep te laten.

Het is in iedere situatie weer opnieuw wikken en wegen om een totaalbeeld van het kind te vormen en een weloverwogen beslissing te nemen. Ieder kind is uniek en vaak kan een veelheid van factoren, die niet allemaal te vangen zijn in een beschrijving (prematuur, dismatuur, ziekte etc.) leiden tot een eindbeslissing.


Verantwoordelijken voor overgangsbeslissingen

De twijfel/keuze over het wel/niet verplaatsen vanuit de kleutergroep naar groep 3 wordt besproken tijdens de groepsbespreking in november/februari/juni. Hierbij zijn de verantwoordelijke groepsleerkrachten van de leerling en de Intern Begeleider betrokken.

Vervolgens komen de kinderen over wie gesproken is, iedere groepsbespreking opnieuw op de agenda en wordt gevolgd hoe zij zich ontwikkelen. De mening van de groepsleerkrachten is van grote betekenis in het gehele proces. Daarnaast worden kinderen waarbij twijfel is over de overgang naar groep 3 besproken in de onderbouwvergaderingen.

 

Ouders

Wij vinden het belangrijk dat de ouders van kinderen, waarbij twijfel is over de overgang naar groep 3, zo vroeg mogelijk in het proces betrokken worden. Het streven is om, wanneer er twijfels zijn over het kunnen doorstromen van een leerling, er vanaf de voortgangsbespreking in november voor het eerst gesproken wordt met de ouders. Tijdens het rapportgesprek in februari/maart bespreken we met de ouders hoe het kind zich verder ontwikkelt en in juni formuleren de verantwoordelijke groepsleerkrachten en Intern Begeleider een advies voor het betrokken kind. Dit advies wordt door de groepsleerkracht met de ouders besproken. Het advies van de school is bindend.

 

Onderwijsaanbod voor kinderen die een jaar extra in de kleuterbouw blijven

Kinderen kunnen om verschillende redenen nog een jaar in de kleuterbouw blijven:

  1. Er zijn kinderen waarvan de ontwikkeling op zich vanzelfsprekend en positief verloopt, maar waarbij deze vertraagd is. Deze kinderen kunnen in de zone van hun ontwikkeling meedoen in het extra kleuterjaar met het basisaanbod. Zij krijgen meer tijd.

  2. Er zijn kinderen die naast een (sterk) vertraagde ontwikkeling niet zo vanzelfsprekend ontwikkelen en niet voldoende halen uit het doelgerichte basisaanbod. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Zij krijgen naast het doelgerichte basisaanbod extra ondersteuning en voor deze kinderen worden aparte doelen opgenomen in het groepsplan.

 

Onderwijsaanbod in groep 3

Bovenstaande overgangscriteria van groep 2 naar groep 3 hebben gevolgen voor het onderwijsaanbod in groep 3. Doordat de kinderen met een divers ontwikkelingsniveau binnenkomen in een klassikaal systeem is het belang van gedifferentieerd werken groot. Binnen het onderwijsaanbod is er plaats voor verschillen zodat het uitgangspunt van een ononderbroken ontwikkeling voorop blijft staan. Dat vraagt van de leerkracht in groep 3 dat deze de kinderen stimuleert en mogelijkheden biedt aan kinderen om de doelen te behalen, behorend bij de ontwikkelingsleeftijd tussen 5,10 jaar en 6,6 jaar.
Tijdpad – procedure overgangsbeslissing groep 2 naar groep 3

Acties


Tijdpad


De groepsleerkracht gaat specifiek observeren en gaat verder met extra begeleiding en aandacht en het verzamelen van zoveel mogelijke gegevens. Indien nodig worden er individuele doelen opgenomen in het groepsplan. Dit wordt geëvalueerd en indien nodig weer bijgesteld.


Doorlopend gedurende het schooljaar


Tijdens de groeps-besprekingen waarbij groepsleerkrachten en de interne begeleider betrokken zijn,worden alle kinderen doorgesproken. De analyse van het KIJK! groepsrapport en de Individuele KIJK! rapporten spelen hierbij een belangrijke rol. Ook wordt er vastgesteld welke ouders worden geïnformeerd over bestaande twijfel.


3 x per schooljaar


Invullen van de individuele KIJK! rapporten. Bij zorgleerlingen en kinderen waarover twijfel bestaat wordt tevens ter voorbereiding van de groepsbespreking nagegaan in hoeverre deze leerlingen voldoen aan de criteria/aandachtspunten voor verplaatsing.

Naast de ontwikkelingsgegevens van Kijk! 1 2  kunnen ook de gegevens van eventueel aanvullende onderzoeken worden meegenomen.


Februari

Mei


Alle ouders worden uitgenodigd voor de voortgangs/rapportbespreking in november, februari/maart, mei/juni/. De laatste bespreking  is facultatief. Ouders van kinderen waarbij twijfel is voor de overgang naar groep 3 worden in ieder geval door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek aan het einde van het schooljaar.

De leerkracht onderbouwt de gesprekken met behulp van het rapport, feitelijke gegevens KIJK! 1- 2, en eventueel aanvullende onderzoeken.


Tevens stelt de leerkracht in dit gesprek de ouders op de hoogte van de verdere specifieke aanpak voor hun kind binnen de groep( indien nodig)


Ook worden ouders door de leerkracht geïnformeerd over het vervolgtraject (o.a. definitieve beslissingsmoment) ten aanzien van de te nemen beslissing over het wel/niet doorstromen naar de volgende groep.


November


Maart


Juni


Vanaf januari – in de onderbouwvergadering, worden twijfelkinderen als vast agendapunt opgenomen en worden de vorderingen van desbetreffende kinderen kort doorgesproken. De verantwoordelijkheid voor het inbrengen van deze kinderen ligt bij de groepsleerkracht.

 


Gedurende het hele jaar


In de groepsbespreking van juni wordt voor de kinderen waar twijfel over bestaat een definitieve keuze gemaakt.
Juni


Ouders worden definitief ingelicht over de keuze van de school ten aanzien van wel/niet doorstromen van het kind naar de volgende groep.

Dit advies is bindend.


De leerkracht onderbouwt dit gesprek met behulp van feitelijke gegevens KIJK! 1-2 en eventueel andere onderzoeksresultaten. Tevens laat de leerkracht zien waar de hulp aan het kind zich op heeft gericht en bespreekt de resultaten van deze acties (indien van toepassing) Bij dit gesprek is - indien mogelijk-ook de Intern Begeleider aanwezig.


  


Juni

De leerkrachten uit de kleutergroep dragen alle kindgegevens over aan de leerkracht van groep 3 in een gesprek. Hierbij maken ze gebruik van alle verzamelde gegevens van de desbetreffende leerlingen.

Laatste schoolweek