Verlof aanvragen

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat ouders verlof willen aanvragen voor hun kinderen in perioden buiten de schoolvakanties om. Deze verlof aanvragen zijn gebonden aan diverse regels.


De Wet op de Leerplicht vraagt vraagt de directie hierin een duidelijke richtlijn te volgen. Omdat er met regelmaat verzoeken worden gedaan die zich in een grijs gebied bevinden, als het gaat om het verlenen van toestemming, is het goed en belangrijk dat er een duidelijk beleid wordt gevoerd. Voor het uitvoeren van dit beleid en het nemen van beslissingen in specifieke zaken die zich in het eerder genoemde grijze gebied bevinden, is de functie van leerplichtambtenaar ingericht. In geval van twijfel over de rechtvaaridgheid van een verlof toewijzing, zal de directeur contact zoeken met het Regionaal Bureau Leerplicht. Soms zul je ook zelf daar naartoe worden doorverwezen.


Via deze link vind je een duidelijke richtlijn voor het vrij vragen voor vakanties en andere (gewichtige) omstandigheden. Deze tekst is gebaseerd op de tekst van de Leerplichtwet die is opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie op wordt toegezien of deze wordt nageleefd.

 

Een verzoek tot tijdelijke ontheffing kun je alleen doen bij de directeur. Het is niet mogelijk om hierover afspraken te maken met de leerkracht van het kind. De benodigde formulieren hiervoor kun je via deze link downloaden of opvragen bij de directeur. Wanneer het gaat om kortdurend verzuim vanwege een bezoek aan een (medisch) specialist, hoeft hiervoor geen bijzonder verlof aangevraagd te worden. Wij gaan er vanuit dat ouders hun best doen om dit zoveel mogelijk buiten de lesuren in te plannen.


Ook het te laat op school komen valt onder de leerplichtwet. Wij vragen ouders hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook dit kan namelijk reden zijn tot het doen van een melding bij de leerplichtambtenaar.

 

Formulier verlof aanvragen

Richtlijn Wet op de leerplicht
 
Met vragen en opmerkingen rondom dit thema kun je terecht bij de directeur.