Verwerking beeldmateriaal

In dit artikel lees je hoe de school het gebruik van foto’s of films heeft geregeld én wat de school van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers mag verwachten op het gebied van fotograferen en filmen van schoolaangelegenheden. 

 

De school heeft voor het verwerken van beeldmateriaal van kinderen jonger dan 16 jaar, toestemming nodig van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. U heeft deze toestemming schriftelijk of via Parro kunnen geven voor verschillende doeleinden. De school houdt bij het verwerken van beeldmateriaal en publiceren daarvan uiteraard rekening met de al of niet verleende toestemming hiervoor. 

 

Soms zijn er buitenactiviteiten waar de pers bij aanwezig is. In Nederland is persvrijheid een groot goed. Daarom is de AVG voor het grootste deel niet van toepassing op de journalistiek. Journalisten kunnen zelf afwegingen maken over het wel of niet plaatsen van foto’s bij persberichten. De school zal, voor zover mogelijk, proberen rekening te houden met ontbrekende toestemmingen. Toch kan het gebeuren dat er een foto van uw kind bij een persbericht staat. De school is hierop niet aan te spreken.

 

Natuurlijk zult u als ouder/wettelijk vertegenwoordiger of bezoeker van de school ook wel eens foto’s of filmpjes willen maken. In de openbare ruimte (buiten) is het in Nederland vrij om te fotograferen wat je ziet. Als er herkenbare personen op de foto of film staan, dan zijn de foto’s of filmpjes echter wél persoonsgegevens. Zolang u het beeldmateriaal uitsluitend in de privésfeer of als huishoudelijke activiteit verwerkt, dan is daarop de AVG niet van toepassing. U mag deze foto’s dus in fotoboeken of bijvoorbeeld PowerPoint verwerken zolang u deze maar niet buiten het huishouden deelt of publiceert. Als u dit beeldmateriaal wil publiceren op bijvoorbeeld sociale media, dan hebt u daarvoor toestemming nodig van de betrokkene óf de ouders als het een kind jonger dan 16 jaar betreft. 

 

Voor het fotograferen of filmen binnen de school vragen we u om terughoudend te zijn. Natuurlijk mag u uw eigen kind fotograferen, maar meldt het wel even bij de betreffende leerkracht of directeur. Voorkom hierbij dat er andere kinderen herkenbaar in beeld komen. Dit geldt ook bij het fotograferen of filmen van een groepsactiviteit of uitvoering. Natuurlijk is het niet altijd te voorkomen. Maar ook hierbij geldt, als er andere kinderen of personen op de foto of film staan is openbaar maken niet toegestaan zonder diens toestemming.  

 

Laten we samen zorgdragen voor een privacyveilige leeromgeving van uw en de andere kinderen.                                                                                               

 

Jan Faasse, Functionaris voor gegevensbescherming; privacy AT alberoscholen DOT nl

Functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze functie komt voort uit de AVG, de privacywetgeving. Zijn taak is de school te controleren en te adviseren met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en het bevorderen van een privacycultuur binnen de school.