Voor ouders

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid.

De MR zal zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel. Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

 

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

 

In de MR zitten namens de ouders:

 

Else Blikslager                     

Jan Pieter Muys

Hans Lambrechts

 

In de MR zitten namens het personeel:

 

Sabine de Jonge                                                                                                     

Betty van Streijl

Janneke Tuininga

 

 

 De notulen van de MR-vergaderingen zijn opvraagbaar bij de secretaris van de MR. 

 

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie helpt bij het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten. Helaas krijgt de school vanuit de overheid geen vergoeding voor activiteiten buitenom het lesprogramma. De AC vraagt daarom jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bedraagt €22,50 per kind. U ontvangt hiervoor in oktober een factuur. Schoolreizen en het kamp worden apart in rekening gebracht. De ouderbijdrage wordt door de ouders beheerd en de MR verricht jaarlijks kascontrole.

Daarnaast ondersteunen de ouders bij de lessen. Denk aan zwem-, lees- en techniekouders, maar ook aan ouders die helpen bij het vervoeren van de leerlingen naar musea bijvoorbeeld.

Jaarlijks zetten wij een vragenlijst uit onder de ouders waarin ouders zich kunnen aanmelden voor begeleiding bij allerlei activiteiten.

Wij kennen geen verplichte ouderhulp. Wel streven wij naar een brede ondersteuning vanuit het ouderbestand. Vele handen maken licht werk: ook uw bijdrage in welke vorm dan ook wordt erg gewaardeerd. Daarnaast vinden kinderen het fantastisch als hun vader of moeder betrokken is bij de alledaagse gang van zaken op school. Mogen we ook op u rekenen?