Voor ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid.

De MR zal zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel. Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

 

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht.

 

Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

 

In de MR zitten namens de ouders:

Judith Heijers

Stefan Nonnekes

Everdine Burger

Alexander Snoodijk (adviserend lid)

 

In de MR zitten namens het personeel:

Jantien Boone

Betty van Streijl

Anita Nieuwdorp

 

 

 De notulen van de MR-vergaderingen zijn opvraagbaar bij de secretaris van de MR. 

 

Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie helpt bij het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten. Helaas krijgt de school vanuit de overheid geen vergoeding voor activiteiten buitenom het lesprogramma. De AC vraagt daarom jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bedraagt €22,50 per kind. U ontvangt hiervoor elk najaar een factuur. Het afgelopen jaar heeft de AC vanuit deze bijdrage weer allerlei leuks kunnen doen. Lekkere traktaties bij bijzondere gelegenheden, maar ook onder meer een fantastisch sinterklaasfeest, heerlijke hapjes bij de eindmusical van groep 8 en natuurlijk de laatste schooldag. Schoolreizen en het kamp worden apart in rekening gebracht en worden niet door de AC geregeld. De ouderbijdrage wordt door de ouders beheerd en de MR verricht jaarlijks kascontrole.
 
Op dit moment bestaat de AC uit de volgende ouders:
Maartje Moens (voorzitter)
Debbie van den Boom (secretaris)
Petra Sonke
Janneke Geldof
Arjo Schroevers (financiën)
Patrick Menheere
Caroline Timmerman
Natascha de Jonge
 
De AC staat uiteraard open voor vragen, op- en aanmerkingen, tips en/of complimenten. Om het overzicht te bewaren en ieder de aandacht te geven die hij/zij verdient, heeft de AC een e-mailadres waar dit soort berichten naartoe mogen. Wilt u als ouder dus iets kwijt richting de ouders van de AC, stuurt u dan een email naar: acbeatrixschoolgoes AT gmail DOT com  

  

Ouderhulp

Daarnaast ondersteunen ouders bij de lessen. Denk aan zwem-, lees- en techniekouders, maar ook aan ouders die helpen bij het vervoeren van de leerlingen naar musea bijvoorbeeld.Jaarlijks zetten wij een vragenlijst uit onder de ouders waarin ouders zich kunnen aanmelden voor begeleiding bij allerlei activiteiten.

 

Wij kennen geen verplichte ouderhulp. Wel streven wij naar een brede ondersteuning vanuit het ouderbestand. Vele handen maken licht werk: ook uw bijdrage in welke vorm dan ook wordt erg gewaardeerd. Daarnaast vinden kinderen het fantastisch als hun vader of moeder betrokken is bij de alledaagse gang van zaken op school. Mogen we ook op u rekenen?