Missie van de school

Missie van de school

Wij willen de kinderen op onze school begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige en creatieve volwassenen, waarin respect voor de ander een centrale plaats inneemt. Wij aanvaarden daarbij de Bijbel als uitgangspunt. Van de ouders/verzorgers verwachten wij dat zij, ongeacht hun levensovertuiging, dit levensbeschouwelijke uitgangspunt van onze school respecteren en naar eigen mogelijkheden mede gestalte geven.

 

Uitgangspunten

De school probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele verschillen en mogelijkheden van kinderen. Er wordt een sfeer gecreëerd, waarbinnen iedere leerling zich veilig voelt, zich aanvaard weet door de ander en zelf medeleerlingen accepteert als mensen met dezelfde rechten en plichten. Respect en begrip ‘over-en-weer’, binnen de kaders van multiculturele samenleving, zijn voor ons van groot belang. Regels en regelmaat zorgen voor voldoende ruimte en aandacht voor elk kind. Een goede school is in onze optiek een school waar leraren onder gunstige schoolcondities, zodanig onderwijs en vorming geven, dat alle kinderen optimale opbrengsten, zowel sociaal-emotioneel als cognitief, realiseren.