Diversen

Hieronder staan nog diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

 

Aanmelden nieuwe leerling

Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en

ingeschreven. Hiervoor kan men contact opnemen met de directeur.  

De ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek, krijgen een

schoolgids en een rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gebeurt

middels een inschrijfformulier. Dit formulier moet voorzien zijn van een kopie van het ID-bewijs. Het BSN wordt doorgegeven aan het landelijke DUO. In overleg met de leerkracht mag uw kind vóór de 4e verjaardag enkele keren een morgen of middag meedraaien in de groep.

 

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie helpt bij het organiseren van allerlei evenementen en activiteiten. Helaas krijgt de school vanuit de overheid geen vergoeding voor activiteiten buitenom het lesprogramma. De AC vraagt daarom jaarlijks een vrijwillige bijdrage van de ouders. Deze bedraagt €22,50 per kind. U ontvangt hiervoor in oktober een factuur. Het afgelopen jaar heeft de AC vanuit deze bijdrage weer allerlei leuks kunnen doen. Lekkere traktaties bij bijzondere gelegenheden, maar ook onder meer een fantastisch sinterklaasfeest en een extra feestelijke Koningsdag in verband met de vijftigste verjaardag van onze school. Schoolreizen en het kamp worden apart in rekening gebracht. De ouderbijdrage wordt door de ouders beheerd en de MR verricht jaarlijks kascontrole.

 

Op dit moment bestaat de AC uit de volgende ouders:

Maartje Moens (voorzitter)

Debbie van den Boom (secretaris)

Janine Lambrechts

Petra Sonke

Janneke Geldof

Arjo Schroevers (financiën)

Patrick Menheere

 

De AC staat uiteraard open voor vragen, op- en aanmerkingen, tips en/of complimenten. Om het overzicht te bewaren en ieder de aandacht te geven die hij/zij verdient, heeft de AC een e-mailadres waar dit soort berichten naartoe mogen. Wilt u als ouder dus iets kwijt richting de ouders van de AC, stuurt u dan een email naar: acbeatrixschoolgoes AT gmail DOT com  

 

Ouderhulp

Daarnaast ondersteunen ouders bij de lessen. Denk aan zwem-, lees- en techniekouders, maar ook aan ouders die helpen bij het vervoeren van de leerlingen naar musea bijvoorbeeld.Jaarlijks zetten wij een vragenlijst uit onder de ouders waarin ouders zich kunnen aanmelden voor begeleiding bij allerlei activiteiten.

Wij kennen geen verplichte ouderhulp. Wel streven wij naar een brede ondersteuning vanuit het ouderbestand. Vele handen maken licht werk: ook uw bijdrage in welke vorm dan ook wordt erg gewaardeerd. Daarnaast vinden kinderen het fantastisch als hun vader of moeder betrokken is bij de alledaagse gang van zaken op school. Mogen we ook op u rekenen?

 

Armoedepact

Alle Alpha scholen hebben het Zeeuws Armoedepact ondertekend. De ondertekenaars van dit pact hebben met elkaar afgesproken dat zij zich, voor zover mogelijk, zullen inspannen om de gevolgen van armoede voor kinderen tegen te gaan. Er zijn diverse mogelijkheden om ouders/ verzorgers te helpen en een bijdrage te leveren aan een fijne schooltijd voor ieder kind.

 

Begeleiding naar het Voortgezet onderwijs

Aan het eind van groep 8 stromen de kinderen uit naar het  voortgezet onderwijs. Bij de aanvang van het schooljaar krijgt u hierover de nodige informatie. In de loop van het jaar ontvangt u ook informatie vanuit de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Elke leerling in groep 8 krijgt voor 1 maart een schriftelijk schooladvies. Hierin staat

welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De school kijkt

daarvoor naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode.

Voor 1 april wordt de leerling aangemeld op de VO-school. In april-mei wordt een

eindtoets (IEP) afgenomen op school. Wanneer de uitslag van de eindtoets hoger

is dan het eerder gegeven schooladvies, is de school verplicht om het advies te

heroverwegen en dit met u te bespreken.

 

De school verzorgt de opgave voor het voortgezet onderwijs. De aanwezige leerling

gegevens worden na toestemming van de ouders digitaal verzonden naar de VO-school.

 

 

 

 

Communicatie

Een goed contact tussen ouders en leerkrachten vinden wij erg belangrijk. Wij willen als scholen ouders heldere informatie geven.  Verder vinden wij het belangrijk dat ouders weten dat ze bij  bijzonderheden altijd terecht kunnen op onze scholen.  Wij willen graag dat de ouders zich betrokken voelen.  Het is immers uw kind dat wij onderwijs bieden. Als het kan, maken we graag gebruik van de deskundigheid van ouders. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van computers, beheer van gebouwen, onderhoudswerkzaamheden of de hulp bij creatieve vakken.

 

Eten en drinken

’s Morgens mogen alle kinderen iets te eten en/ of te drinken meenemen naar school. Als

het fruit betreft, wilt u dit dan gewassen en schoongemaakt meegeven? Leerprestaties

worden bevorderd door goede voeding. Daarom vragen we aan alle ouders om ook

voor de pauze, te kiezen voor een gezond tussendoortje. Alle kinderen lunchen op school. Deze lunch wordt door hen zelf meegebracht.

 

Fotograaf

De schoolfotograaf komt jaarlijks uw kind(eren) fotograferen. Ook laten we een

groepsfoto maken.

 

Filmen

Het gebruik van de videocamera is één van de begeleidingsmethodieken die de school

kan hanteren om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen.

 

Binnen Alpha Scholengroep wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Deze methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom ondersteuning van leerlingen, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing.

Het beeldmateriaal zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van degene die de films maakt en worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de filmer en de betrokken leerkracht, aan anderen vertoond. Indien het gebruik van de videocamera wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, wordt de ouders/ verzorgers om toestemming gevraagd.

 

Gevonden voorwerpen

Regelmatig blijven er kledingstukken en andere spullen achter op school die door niemand worden opgehaald. Om dit te voorkomen kunt u zo mogelijk eigendommen van uw kind merken of van een naam voorzien. Als u toch iets mist, kunt u uiteraard altijd op school komen vragen en kijken. Bij de hoofdingang is een bak met gevonden voorwerpen.

 

Hoofdluis

Alle kinderen worden na elke vakantie van meer dan een week gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt in de week na de vakantie. Deze controle wordt uitgevoerd door “luizenouders”. Wordt hoofdluis bij uw kind geconstateerd, dan wordt u door de school op de hoogte gebracht, zodat u zo snel mogelijk met een anti-hoofdluisbehandeling kunt starten. Dit om te voorkomen dat de hoofdluis zich verder verspreidt. Uw kind mag daarna gewoon weer naar school. Na 2 à 3 weken vindt een nieuwe controle plaats.

 

 

Huiswerk

In alle groepen kan huiswerk gegeven worden. Hiervoor zijn per groep afspraken

gemaakt. Schooleigendommen worden alleen meegegeven wanneer ze van school

naar huis, of omgekeerd, in een (plastic) tas worden meegenomen. Als uw kind

boeken kwijt of stuk maakt, bent u daar als ouder/ verzorger verantwoordelijk voor. Dat

betekent dat u de boeken in dat geval moet vergoeden.

 

Informatieavond

Aan het begin van elk nieuw schooljaar geven de leerkrachten tijdens een informatieavond uitleg over het lesprogramma, de methoden en de werkwijze in de groep. Voor de kleutergroepen is er halverwege het schooljaar nog een informatieavond, gericht op nieuwe ouders.

 

Interne begeleiding

De Intern Begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht en begeleidt zij leerkrachten. De IB-er neemt groepsbezoeken af, waarna zij gesprekken met de leerkrachten voert. Tijdens deze gesprekken bespreken ze welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan kinderen zo optimaal mogelijk te houden. Zij coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. Zo is altijd na te gaan op welk moment een kind ondersteuning heeft gekregen en welke resultaten er zijn behaald. Indien nodig overlegt zij met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst. De IB-er neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen.

 

Structureel wordt het effect van de ondersteuning besproken tijdens de groepsbesprekingen. Hierbij worden alle leerlingen per groep besproken. We krijgen daardoor goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen en maken aan de hand van dit gesprek nieuwe groepsplannen of handelingsplannen. Soms ervaart een leerkracht problemen en kan niet verder met een leerling in de groep. Dan wordt een leerlingbespreking o.l.v. de IB-er gehouden. Bij oudergesprekken over leerlingen die extra ondersteuning behoeven zijn de IB-er en de leerkracht aanwezig. Een oudergesprek kan ook alleen met de IB-er plaatsvinden.

 

De leerlingondersteuning is beschreven in het ondersteuningsplan van de school.

Dit plan ligt ter inzage op school.

 

Wij werken op onze school met groepsplannen voor de vakken rekenen, (begrijpend)lezen en spelling. Daarnaast hebben wij ook een groepsplan voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt meerdere malen per schooljaar een groepsplan gemaakt. Bij het opstellen van de groepsplannen kijken de leerkrachten samen met de  IB-er vooruit naar de doelen die de kinderen moeten bereiken.

 

Voor jonge kinderen wordt gewerkt met groepsplannen, gebaseerd op het registratiesysteem van KIJK! De ontwikkelingslijnen zijn op individueel niveau vertaald naar groepsplannen, waarin de ondersteuning van jonge kinderen wordt beschreven.

 

Bij het opstellen van groepsplannen wordt vooraf goed gekeken naar het niveau

van alle leerlingen in de groep. Er wordt genoteerd op welke manier de leerlingen

hun gestelde doelen kunnen bereiken. Dit naar gelang de ondersteuningsbehoeften

van de kinderen. De groepsplannen worden vooraf besproken door de groepsleerkracht en de IB-er en nadien ook geëvalueerd met elkaar. Aan de hand van de evaluaties en de

resultaten van de toetsen worden er nieuwe groepsplannen opgesteld. Gedurende

het schooljaar wordt u tijdens diverse gesprekken op de hoogte gehouden over

de ontwikkeling van uw kind. Wanneer u vragen heeft over het groepsplan, kunt u die

aan de leerkracht of aan de IB-er stellen.

 

Medezeggenschap

Alpha Scholengroep bestaat uit 15 verschillende scholen. Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad. Medezeggenschap is, het woord zegt het zelf al, inspraak hebben bij de besluitvorming rondom het schoolbeleid. Op bovenschools niveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

 

De formele functie van de GMR is het geven van instemming en adviezen aan het College

van Bestuur. Het gaat dan specifiek om zaken die bovenschools geregeld zijn. Naast

die formele kant is de GMR er ook actief in het meedenken met ouders, personeel en

directie.

 

De MR zal ze zich laten informeren door de eigen achterban: de ouders en het personeel.

Ten aanzien van sommige directiebesluiten geldt dat de MR met het besluit moet

instemmen, wil het besluit rechtsgeldigheid hebben.

Voorbeelden daarvan zijn:

• Vaststelling van de begroting

• Vaststelling van het schoolreglement

• Overgaan tot fusie van de school

• Vaststelling ouderbijdrage

• Vaststellen van de schoolgids

 

Voor sommige door het bestuur/directie voorgenomen besluiten heeft de MR alleen

adviesrecht. Voorbeelden daarvan zijn:

• Wijzigingen in het rooster

• Vaststelling van de vakanties

• Personeel en organisatie

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

 

 

 

De volgende personen vormen onze MR:

 

Else Blikslager (ouder)

Jan Pieter Muys (ouder)

Hans Lambrechts (ouder)

Janneke Tuininga (personeel)

Sabine de Jonge (personeel)

Betty van Streijl (personeel)

 

 

Medicijngebruik

Indien uw kind medicijnen gebruikt worden deze voorzien van naam en bijsluiter door de ouder/ verzorger bij de groepsleerkracht ingeleverd. De verantwoording voor de juiste medicatie en dosering blijft altijd bij de ouders/verzorgers.

 

Nieuwsbrief

Iedere laatste vrijdag van de maand geeft de school een nieuwsbrief uit.  

Daarin staat informatie over activiteiten die in de komende maand zullen plaatsvinden,

wijzigingen of aanvullingen van het beleid etc. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd via

de email.

 

Onderwijsteam

Jantien Boone (groep 1/2)

j.boone@alphascholengroep.nl

Kim den Hartog (groep 1/2 en onderbouwcoördinator)

k.denhartog@alphascholengroep.nl

Janien Huisman (groep 1/2)

j.huisman@alphascholengroep.nl

Dorothé Pauptit (groep 1/2)

d.pauptit@alphascholengroep.nl

Alinda Roose (groep 1/2)

a.roose@alphascholengroep.nl

Anita Nieuwdorp (groep 3)

a.nieuwdorp@alphascholengroep.nl

Alice Joosse (groep 4)

a.joosse@alphascholengroep.nl

Cathrien Nieuwburg (groep 4, groep 6 en RT)

c.nieuwburg@alphascholengroep.nl

Janneke Tuininga (groep 4)

j.tuininga@alphascholengroep.nl

Annemarie Reuvers (groep 4)

a.reuvers@alphascholengroep.nl

Janneke Tuininga (groep 4)

j.tuininga@alphascholengroep.nl

Mirjam Lamers (groep 5)

m.lamers@alphascholengroep.nl

 

 

Elise de Jonge (groep 5)

e.dejonge@alphascholengroep.nl

Caroleen Meerman (groep 5/6 en RT)

c.meerman@alphascholengroep.nl

Arlène de Regt (groep 5/6)

a.deregt@alphascholengroep.nl

Betty van Streijl (groep 6)

b.vanstreijl@alphascholengroep.nl

Karel de Koeyer (groep 7 en bovenbouwcoördinator)

k.dekoeyer@alphascholengroep.nl

Linda Schuppert (ICT, plusklas en groep 7)

l.schuppert@alphascholengroep.nl

Sabine de Jonge (groep 7/8)

s.dejonge@alphascholengroep.nl

Ilse de Koeijer (groep 8)

i.dekoeyer@alphascholengroep.nl

Iman Koeman

i.koeman@alphascholengroep.nl

Joke Leendertse (Onderwijsassistent)

j.leendertse@alphascholengroep.nl

Marjan Soeters (onderwijsassistent)

m.soeters@alphascholengroep.nl

Monique Willems (IB)

m.willems@alphascholengroep.nl

Patricia Arens (schoonmaak)

Anna Majercikova (schoonmaak)

Gerard Verkuil (directeur)

g.verkuil@alphascholengroep.nl

 

 

Rapporten

De leerlingenkrijgen twee keer per jaar een rapport. In februari en juni. Naar aanleiding van  het rapport wordt er in alle groepen een gespreksmoment gepland. Er is dan tijdens de

“tien minuten gesprekken” contact tussen ouders/verzorgers en de leerkracht. Voor het gesprek in februari krijgen alle ouders een uitnodiging. Voor het gesprek in juni hebben de ouders de keuze om wel of niet te komen op basis van het rapport. Ook kan het zo zijn dat de leerkrachten tijdens het moment in juni u uitnodigen voor een gesprek.

 

In de beginperiode van het jaar worden de ouders van de kinderen van groep 2 en hoger (en vanaf groep 5 ook de kinderen) uitgenodigd voor een omgekeerd gesprek, waarbij we u graag aan het woord laten. Met de ouders van de kinderen van groep 1-8 is er medio november een ontwikkelgesprek.

 

Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan aan het einde van het jaar op schoolkamp. De betrokken ouders worden hierover apart geïnformeerd.

 

 

Schoolreis

De groepen 1-7 gaan jaarlijks op schoolreis. De kleutergroepen gaan in mei/juni in de buurt op reis.  De groepen 3 t/m 7 gaan vaak op dezelfde dag op reis met de bus naar

een wat verder gelegen reisdoel. De school organiseert de schoolreizen en vraagt indien

nodig aan ouders om te begeleiden.

 

Schoolverzekering

Op school wordt er collectief voor alle kinderen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is uitsluitend van kracht onder schooltijd, gedurende schoolreizen, excursies e.d. onder leiding van het onderwijzend personeel. De verzekering is van kracht gedurende deze tijd en bovendien één uur vóór en ná schooltijd. Deze verzekering geldt niet voor schade aan kleding, mobiele telefoons of andere devices en brillen, verlies van goederen, diefstal of vernieling door derden.

 

Social media

Het komt steeds vaker voor dat van allerlei activiteiten foto’s en filmpjes gemaakt

worden. Deze willen we bijvoorbeeld publiceren op onze website of facebookpagina. Wanneer u dit niet wenst, kunt u dit schriftelijk aangeven bij de school (op het inschrijffomulier). Mocht u in de toekomst een foto tegenkomen die u graag verwijderd wilt hebben, dan kunt u dit schriftelijk aangeven.

 

Verjaardag vieren

Als een kind jarig is, mag het de groep en de andere juffen en meesters trakteren. We

stellen prijs op een “gezonde” traktatie. Voor de verjaardag van vader en/ of moeder mogen de kleuters iets maken. Wilt u a.u.b. een komende verjaardag ruim van te voren laten weten?

 

Vervanging

Het kan voorkomen, dat een leerkracht wegens ziekte of andere omstandigheden niet naar school kan komen. In deze gevallen wordt voor vervanging gezorgd. Hetzij door een leerkracht van de  eigen school, hetzij door een leerkracht uit het transfercentrum. Wanneer het een vervanging voor en langere periode betreft, wordt u hierover geïnformeerd.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een aanvraag voor vervanging te honoreren. De school treft dan intern maatregelen. U wordt daar als ouders dan over geïnformeerd.

 

Vluchtplan

In overleg en in samenwerking met de brandweer is een vluchtplan opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe wij de kinderen in veiligheid brengen in geval van een calamiteit. Dit plan wordt samen met de leerkrachten en kinderen geoefend. Iedereen moet weten wat ze moeten doen en waar ze naar toe moeten als de school ontruimd wordt.

Ook moeten de leerkrachten en kinderen weten hoe ze moeten handelen bij externe

calamiteiten. Het vluchtplan ligt ter inzage op school. Minstens 1x per schooljaar vindt

er een ontruimingsoefening plaats op de scholen.

 

Ziekmelden

Als uw kind door ziekte of andere oorzaak verhinderd is om naar school te komen,

wilt u ons dit altijd tijdig meedelen? Graag telefonisch vóór 8.30 uur.

U krijgt dan een antwoordapparaat waarop u de ziekmelding kunt inspreken. Het bandje wordt door meerdere mensen afgeluisterd.