Zorg

Op onze school werken we voornamelijk met klassikale instructie. Wanneer blijkt dat enkele kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen zij die, terwijl de overige kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Natuurlijk houden we er rekening mee dat kinderen die extra instructie krijgen, minder tijd hebben om die instructie bijvoorbeeld schriftelijk te verwerken. Dit geldt voornamelijk voor de vakken rekenen, lezen en taal. Bij lezen werken we in niveaugroepen. Hiermee willen we achterstanden in leesontwikkeling zo veel mogelijk voorkomen.

Door deze werkwijze is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen even ver zijn. Daarom houden we een leerlingvolgsysteem bij. Dit hebben we nu voor spelling, lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem.

In Het Zorgverbredingdocument, wat op school ter inzage ligt, staat beschreven en uitgelegd hoe de signalering plaatsvindt en hoe een en ander verder in zijn werk gaat. 

Voor iedere leerling worden relevante gegevens bijgehouden in de leerlingenmap. Van alle leerlingen, die in de zorg zijn opgenomen, is er een dossier met gegevens over het gezin, de leerlinggesprekken, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en test- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze dossiers om. Alleen de groepsleerkrachten, de IB-er en de RT-er hebben inzage hierin. Ouders hebben te allen tijde inzage in het dossier van hun eigen kind.

Zodra een kind op school voor extra zorg in aanmerking komt, worden de ouders op de hoogte gebracht.

Leerlingbespreking

Op onze school worden de vorderingen van alle kinderen regelmatig doorgesproken in de groepsbesprekingen. Voor kinderen die dan opvallen wordt, met medewerking van onze intern begeleider Monique Willems, een zorgtraject opgezet.

In dit zorgtraject gaan we na wat de problemen van het kind zijn. Daartoe gebruiken we de vorderingen, gegevens en de ervaringen van de leerkracht om te kunnen bekijken wat we aan het probleem kunnen doen. Soms is een speciale bespreking noodzakelijk. Dit noemen we de leerlingbespreking.

Interne Begeleiding

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg op onze school. Zij organiseert b.v. bijeenkomsten zoals leerling- en groepsbesprekingen voor het team. Verder schakelt zij indien nodig externe hulp in, houdt de leerlingendossiers op orde en regelt de remedial teaching.

Wanneer er vragen zijn op leergebied, over gedrag of opvoeding, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht. Het is ook mogelijk, b.v. bij afwezigheid van de leerkracht, een gesprek te hebben met de intern begeleider. Loopt u gerust de RT-kamer binnen voor een gesprek of een afspraak. Aarzel niet, zij zit er voor u en de kinderen. In het Zorgverbredingdocument is een en ander hieromtrent toegelicht. Belangstellenden kunnen dit op school inzien.

Remedial Teaching

Meestal is het zo dat we een plan opstellen waarin we beschrijven hoe we het probleem aan gaan pakken. Dit kan betekenen dat het kind extra ondersteuning krijgt van de remedial teacher of dat het kind met andere materialen in de klas gaat werken. Deze veranderingen in het onderwijsproces spreken we altijd met u door. Soms kan het zo zijn dat we er zelf niet uitkomen. We besluiten dan, in overleg met u, om elders hulp in te roepen van een extern deskundige. Bijvoorbeeld iemand van de onderwijsbegeleidingsdienst (RPCZ).