Ondersteuning

Op onze school werken we voornamelijk met klassikale instructie. Wanneer blijkt dat enkele kinderen behoefte hebben aan extra instructie, krijgen zij die, terwijl de overige kinderen zelfstandig aan het werk zijn. Natuurlijk houden we er rekening mee dat kinderen die verlengde instructie krijgen, minder tijd hebben om die instructie bijvoorbeeld schriftelijk te verwerken. Dit geldt voornamelijk voor de vakken rekenen, lezen en taal. Bij lezen werken we in niveaugroepen. Op dit moment wordt ook hard gewerkt aan de implementatie van de EDI-methodiek. Hierbij zijn er tijdens de instructie vier stappen te onderscheiden:

 

1. de leerkracht doet het voor

2. de kinderen en de leerkracht doen het samen

3. de kinderen werken coöperatief

4. de kinderen laten zelfstandig zien dat ze de stof beheersen

 

Het komt ook voor dat niet alle kinderen even ver zijn. Daarom houden we een leerlingvolgsysteem bij. Dit hebben we nu voor spelling, technisch lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem.

 

In Het Zorgdocument, wat op school ter inzage ligt, staat beschreven en uitgelegd hoe de signalering plaatsvindt en hoe een en ander verder in zijn werk gaat. 

 

Voor iedere leerling worden relevante gegevens bijgehouden in de leerlingenmap. Van alle leerlingen is er een dossier met gegevens over het gezin, de leerlinggesprekken, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken en test- en rapportgegevens van de verschillende jaren. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze dossiers om. Alleen de groepsleerkrachten, de IB-er en de directie hebben hierin inzage.

 

Ouders hebben te allen tijde inzage in het dossier van hun eigen kind.

 

Zodra een kind op school voor extra ondersteuning (bijvoorbeeld de aanvraag van een arrangement) in aanmerking komt, wordt dit altijd met de betrokken ouders besproken. 

Interne Begeleiding

De intern begeleider coördineert de extra ondersteuning op onze school. Zij organiseert b.v. bijeenkomsten zoals leerling- en groepsbesprekingen voor het team. Verder schakelt zij indien nodig externe ondersteuning in, houdt de leerlingendossiers op orde en regelt de invulling en uitvoering van de arrangementen. 

Wanneer er vragen zijn op leergebied, over gedrag of opvoeding, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht. Het is ook mogelijk, b.v. bij afwezigheid van de leerkracht, een gesprek te hebben met de intern begeleider. Loopt u gerust binnen voor een gesprek of voor het maken van een afspraak. Aarzel niet, zij zit er voor u en de kinderen. In het Zorgverbredingdocument is een en ander hieromtrent toegelicht. Belangstellenden kunnen dit op school inzien.

Ook is er op de laatste vrijdag van de maand een inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige. Wij moedigen ouders aan om hier gebruik van te maken. 

Onderwijsassistentie

Wanneer blijkt dat het de leerkracht niet alleen lukt om de kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben, kan er een arrangement worden aangevraagd. Hierin wordt, samen met ouders, een specifieke hulpvraag opgesteld. Op basis van deze aanvraag bepaalt het samenwerkingsverband of er een arrangement wordt toegekend. Dit arrangement kan bestaan uit ambulante begeleiding van buiten de school of de inzet van onderwijsassistenten. Zij werken altijd met kinderen individueel of met kleine groepjes.