Andere tijden

Na de voorjaarsvakantie hebben we de twee proefweken op school met betrekking tot de Andere Tijden. In de afgelopen week bent u hierover geïnformeerd door middel van een aparte mail. Voor de volledigheid nemen we de tekst ook hier nog op.

 

De belangrijkste zaken op een rijtje:  
   
Lestijden 
We werken deze weken volgens het zogenaamde Gelijke Dagen Model. Dit betekent dat alle kinderen in deze twee weken van maandag tot en met vrijdag van 08.30-14.00 naar school gaan. 
  
Middagpauze
Tijdens de middagpauze eten alle kinderen op school. De kinderen van groep 1 en 2 eten om halftwaalf met hun juf in de klas en spelen daarna gezamenlijk een half uur buiten. 
De kinderen van groep 3-5 hebben om 12.00 eerst een kwartier speeltijd en eten van 12.15-12.30 met hun eigen leerkracht in de klas. 
De kinderen van groep 6-8 eten tussen 12.00-12.15 met hun eigen leerkracht in de klas en spelen van 12.15-12.30 buiten. 
Op het moment dat de kinderen buiten zijn, is er toezicht op het plein. Dit toezicht wordt verzorgd door ambulant personeel (personeel dat geen eigen groep heeft), aangevuld met ouders. 
Wanneer uw kind tussen-de-middag gebruik maakt van medicijnen, is het raadzaam om hierover met de leerkracht van uw kind contact te hebben. 
  
Activiteiten
Tijdens de proefweken gaat de typ les van de kinderen van groep 6-8 op woensdagmiddag gewoon door. De les wordt gegeven van 14.00-15.00.  
De AMV-lessen op de vrijdagmiddag hebben ook gewoon doorgang, deze worden in beide weken gegeven tussen 14.00-15.00. 
De zwemles van groep 3 heeft ook doorgang. De betrokken ouders zijn hierover geïnformeerd door de groepsleerkracht. 
De gymlessen hebben volgens rooster doorgang. Ook de lessen die op de middagen gegeven worden. Deze lessen zullen wel iets korter zijn dan te doen gebruikelijk is. 
  
Naschoolse opvang
Voor de ouders die opvang nodig hebben tussen 14.00 en 15.15 is opvang geregeld. Voor kinderen die normaal gesproken gebruik maken van TSO wordt dit uur opgeschoven naar deze periode. Hierover is vanuit KIBEO met u contact opgenomen. 
Voor kinderen die geen gebruik maken van TSO en voor wie door de ouders geen opvang verzorgd kan worden tussen 14.00-15.15, verzorgt de school opvang. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u hierover contact opnemen met mij (  g.verkuil AT alphascholengroep DOT nl
  
Verdere traject
De proefweken worden geëvalueerd met de ouders (via de MR), met het team en uiteraard met de kinderen (via de leerlingenraad). Op basis hiervan zal ik een besluit nemen over het al dan niet overgaan op andere schooltijden per het schooljaar 2017-2018. Naar aanleiding van dit besluit zal de MR een ouderraadpleging uitzetten. Mede op basis van deze raadpleging neemt de MR het besluit tot instemmen of niet instemmen met het door mij voorgenomen besluit.  
    
 Met vragen en opmerkingen kunt u terecht bij meester Gerard.